۱۰ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از میدان شاهپور تهران در سال 1310