۳۰ مهر، ۱۳۸۸

پيشنهاد احداث ‌"ميدان ندا" در لس‌آنجلس‌

هفته‌نامه "جوويش ژورنال" چاپ لس‌ آنجلس پيشنهاد كرده‌ اسـت كـه مـيـدان جـنـب سـاخـتـمـان ‌اسـتـانداري را به نام <ندا آقاسلطان> نام گذاري كنند.‌ به گزارش فردا، اين هفته‌نامه با ذكر اينكه در ماه‌هاي اخير ‌تظاهرات متعددي با مجوز رسمي در برابر ساختمان شهرداري انجام شده‌است،‌ اين درخواست را كرده است.لازم به ذكر است كه "جوويش ژورنال" براي 150 هزار تحصيل‌كرده‌ و افراد صاحب نفوذ ارسال مي‌گردد و ‌به خاطر پوشش اينترنتي زنده كنفرانس‌هاي سالانه لابي AIPAC در سايت اينترنتي خود، ‌شهرت دارد.‌

0 comments:

ارسال یک نظر