۰۹ آبان، ۱۳۸۸

میزان مردودی و تجدیدی پسران دو برابر و نیم دختران است

میزان مردودی ها و تجدیدی های پسران دانش آموز دو برابر و نیم دختران است، که این امر نشانه کاهش علاقه پسران به تحصیل است.
بر پایه بررسی تطبیقی دفتر آمار و برنامه ریزی سال تحصیلی 87- 88، میزان تجدیدی در بین پسران، طی سال گذشته 464 هزار و 50 دانش آموز بوده، در حالی که این رقم بین دختران به 245 هزار و 804 نفر رسیده است.
به گزارش مهر، شمار مردودی ها در بین پسران، با 191 هزار و 598 نفر حدود سه برابر دختران، با 84 هزار و 477 مردودی، بوده است.

0 comments:

ارسال یک نظر