۰۳ آبان، ۱۳۸۸

تغییر ریاست زندان اوین

ریاست زندان اوین که از سال 1386 با برکناری " زارع" پس از فرار شهرام جزایری، بر عهده " صداقت" گذارده شده بود، مجددا تغییر یافت و از روز 30 مهرماه، فردی به نام " دارابی" به جای وی منصوب گردید.
گفته میشود، " دارابی" از چهرههای بسیار با سابقه و از بازماندهگان دهه 60 در سازمان زندانها و اقدامات تامینی محسوب میشود و زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، فضای انقباضیتری را در این زندان انتظار میکشند.
وضعیت رفاهی، بهداشتی و روانی حاکم بر زندان اوین که در دورهی ریاست " زارع" به ویژه در مورد زندانیان سیاسی از مطلوبیت بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است، با ریاست صداقت به نحو چشمگیری کاهش یافته بود.
" صداقت" در نخستین اقدام خود در مقام ریاست زندان اوین در سال 86، بند سیاسی- امنیتی واقع در طبقه اول بند 350 را منحل کرده بود.

0 comments:

ارسال یک نظر