۲۹ مهر، ۱۳۸۸

بهزاد نبوي در بيمارستان مي ماند

کيل مدافع بهزاد نبوي با اشاره به عيادت اخير معاون دادستان تهران از موکل خود گفت؛ «اين ملاقات براي بررسي وضعيت جسماني نبوي بوده است.»  «صالح نيکبخت» وکيل مدافع بهزاد نبوي به فارس گفت؛ روز يکشنبه معاون دادستان تهران به نمايندگي از دادستان عمومي و انقلاب تهران از بهزاد نبوي عيادت کرد که اين عيادت در قالب بررسي از وضعيت جسماني موکلم بوده است. همچنين با توجه به نظريه پزشکي قانوني در خصوص وضع جسماني بهزاد نبوي مقرر شد نامبرده تا زمان مورد نياز همچنان در مرکز پزشکي محل درمان بستري باشد.

0 comments:

ارسال یک نظر