۰۱ آبان، ۱۳۸۸

عکس نیروگاه هسته ای اوکراین در منطقه شهری