۲۱ مهر، ۱۳۸۸

بسیج و نیروهای پلیس دانشکده فنی را تعطیل کردند

شعارهایی که دانشجویان فنی دانشگاه آزاد تهران مرکز از ساعت 12 ظهر امروز سر داده بودند با ورود بسیجی های دانشگاه و بیرون از دانشگاه به کرکری تبدیل شد و تمام دانشکده را پر کرد. تعداد بسیجی ها نسبت به دانشجویان معترضی که شعارهای ضددولتی می دادند بسیار کمتر بود و همین مسئله حدود ساعت دو بعدازظهر باعث شد تا نیروهای پلیس وارد دانشگاه شوند و با کمک حراست و بسیج، دانشکده را به تسخیر دربیاورند و دانشجویان را از دانشگاه بیرون کنند. کلاس های ظهر به بعد این دانشکده به خاطر فضای متشنجی که بوجود آمد تعطیل شده و به جای دانشجوها، پلیس و بسیج و حراست در دانشگاه هستند.
دانشکده فنی را شعار برداشته؛ یکطرف سبزها و یکطرف بسیجی‌ها
خبر تکمیلی از تجمع دانشجویان فنی دانشگاه آزاد تهران مرکز این است که تعداد دانشجویان معترض دویست تا سیصد نفر هستند که بیشتر محوطه را در اختیار دارند و شعارهای ضد دولتی سر می دهند. در مقابل آنها گروهی حدودا سی تا پنجاه نفره از بسیجی هایی که انگار از بیرون دانشگاه آمده اند، دارند شعار می دهند "خونی که در رگ ماست هدیه به ..." کرکری دو طرف از ساعت 12 به بعد شروع شده و نمی دانیم شروعش به چه دلیل بوده.

0 comments:

ارسال یک نظر