۲۹ مهر، ۱۳۸۸

تعطيلي كلاس ها دراعتراض به كشته شدن سه دانشجو

به دنبال كشته شدن 3 دانشجو دانشگاه علوم تحقيق فارس كه ناشي از اشكال فني اتوبوس بود دانشجو يان نگذاشتند سرويس هاي دانشگاه ازآنجا خارج شوند و بناچار ايادي حكومتي از درب هاي فرعي سرويس ها را خارج كردند , دانشجو يان اين دانشگاه روزهاي سه شنبه ودوشنبه به دليل اعتراض كلا سها را تعطيل كردند .

0 comments:

ارسال یک نظر