۱۴ آبان، ۱۳۸۸

هودر همچنان زندان است

روزآنلاین
یک سال پیش حسین درخشان بلاگر پیشرو که شهروند کانادا و نام وبلاگي اش "هودر" است، به اتهام جاسوسي براي اسرائیل در تهران دستگیر شد.

طي سال ها، هودر به جامعه وبلاگي ایران کمک کرد و در عین حال در بعضي مناسبت ها با گاردین همکاري مي کرد و به دفتر قدیمي ما در خیابان کلرکنول آمده بود.

بغیر از اتهاماتي که به او زده اند، چیز زیادي از چگونگي بازداشت او نمي دانیم زیرا خودش هم خواسته بود که رسانه ها در جریان وضعیت او قرار نگیرند. سیروس فریور در یادداشتي که گذاشته است، اطلاعات بیشتري به ما مي دهد، این اطلاعات را از حامد درخشان، برادر کوچک حسین، گرفته است. او گفته است که حسین در دیدار با پدر و مادرش گفته است که او را مجبور مي کنند تا با آب سرد دوش بگیرد و بارها کتک خورده است.

همکار ما برایان ویتاکر از طریق صفحه نظر دادن آزاد است، اطلاعات بیشتري بدست آورده است، اما من فکر مي کنم که همچنان سوالات زیادي براي کساني که الزما در این زمینه دغدغه اي ندارد، باقي مانده است.

همانطور که اتان زوکرمن در یادداشتي که در آن وضعیت را بخوبي تشریح کرده است، مي نویسد که موضوع هودر کاملا پیچیده است. دلیل آن این است که مواضع سیاسي او بعد از سال ها تغییر کرد چنان که تبدیل به حامي احمدي نژاد شد ( این موضعي نبود که همه با آن کنار بیایند) و این اولین بار نبود که مقامات به او نارو مي زدند (وبلاگ اوبارها فیلتر شد و درسال 2005 به او اجازه ورود به آمریکا داده نشد).

اما اگر عقاید حسین درخشان را کنار بگذاریم، موضوع آزادي بیان همچنان پابرجاست. آیا این دلیل که کسي وبلاگنویس است، هر چقدر هم با دولت مخالفت کند، باید زنداني کرد؟ اگر چنین است، چه باید کرد؟ طرفداران حقوق بشر در ایران وضعیت او را دنبال مي کنند، اما هنوز معلوم نیست چه اتفاقي خواهد افتاد.

زوکرمن مي گوید: "از زماني که هودر زنداني شده است، وضعیت در ایران بکلي تغییر پیدا کرده است. اعتراضات بعد از انتخابات کمک کرد تا مقامات ایراني به این موضوع پي ببرند که فضاي اینترنت زماني که مورد استفاده فعالان قرار مي گیرد، مي تواند آنان را بخطر بیاندازد، به همین دلیل هودر را در زندان نگه داشته اند زیرا او را بعنوان اولین بلاگر و مشوق بزرگ وبلاگنویسي مي شناسند و این مسئله کمک زیادي به آزادي او نمي کند. و تازه مشخص نیست که از بعد از تغییر مواضع سیاسي اش، چند نفر از دوستانش حاضر باشند از او حمایت کنند".

این قابل درک است که کساني از تغییر رویه او احساس کنند که به آنها خیانت شده است و دلشان نخواهد که به او کمک کنند و در عین حال خود هودر هم ممکن است گمان کند که حکومت با آنها دلسوزانه تر برخورد کرده است.

اما فارغ ازاینکه شما سیاست موافق باشید یا نه، یک موضوع ساده را نباید فراموش کرد و آن این است که هیچکس نباید به دلیل چیزهایي که نوشته است، زنداني شود.

گاردین 3 نوامبر

0 comments:

ارسال یک نظر