۰۹ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از فرخ آباد تهران در سال 1302


img98.com Image Upload Center1 comments:

freenewsagency در

حرمخانه و خوابگاه ناصري كه محل آن در پشت عمارت برليان و تالار موزه قرار داشت. از سمت شرق به خيابان ناصرخسرو و از سمت شمال به سردر الماسيه و از غرب به مسجد مادرشاه تا پشت خلوت كريمخاني راه داشت. عمارت قديم حرمخانه شامل بناهاي متعددي بود كه به تدريج از زمان كريمخان زند و سپس آقا محمد خان و فتحعلي شاه بناي آنها آغاز گرديد. در دورانهاي بعد يعني زمان محمدشاه ابنيه ديگري به آن افزوده شد. در سال 1300 قمري اكثر ساختمان‌هاي حرمخانه كه دوره فتحعلي شاه در سال 1219 قمري ساخته شده بودند، ويران كردند. و به جاي آن بناي جديدي به نام فرح‌آباد برپا ساختند. معمار اين بنا حاج ابوالحسن معمار باشي بود.

ارسال یک نظر