۰۸ آذر، ۱۳۸۸

طرح ممنوعيت ساخت مناره در سوئيس در همه پرسی تصويب شد

شمارش اوليه آرای همه پرسی روز يکشنبه در سوئيس نشان می دهد که شرکت کنندگان در آن به ممنوعيت ساخت مناره برای مساجد در اين کشور رای داده اند.اين همه پرسی در پی درخواست حزب ملی گرا و راست گرای « مردم» سوئيس صورت گرفت.اين حزب توانسته بود ۱۰۰هزار امضای لازم برای ارجاع اين موضوع به همه پرسی را گرد آوری کند.حزب مردم در توجيه مخالفت خود گفته بود که ساخت مناره برای مساجد، نشانه حاکميت اسلام بر سوئيس خواهد بود.دولت و پارلمان سوئيس از مردم اين کشور خواسته بودند تا به ممنوعيت ساخت مناره در مساجد رای مثبت ندهند.دولت سوئيس رای مثبت به اين طرح را مخالف قانون اساسی اين کشور و آزادی مذاهب دانسته بود.

0 comments:

ارسال یک نظر