۰۳ آذر، ۱۳۸۸

رابطه قد فرزند و سواد مادر

يافته‌هاي يک پژوهش انجام شده در کشور بيانگر آن است که بين قد فرزندان و سواد مادران رابطه مستقيم وجود داشته و فرزندان مادران کم‌سواد قد کوتاه‌تري نسبت به ساير کودکان دارند. به گزارش سلامتيران دکتر محمودرضا دلاور عضو کميته علمي همايش سراسري سامانه اطلاعات مکاني (GIS) با اعلام اين خبر افزود: «يافته‌هاي اين پژوهش که در قالب طرح راه‌اندازي سامانه اطلاعاتي ناامني غذايي و تهيه نقشه آسيب‌پذيري در ايران انجام گرفته، در قالب يک طرح ملي اجرا شده است.»وي با تاکيد بر اينکه يافته‌هاي فوق با داده‌کاوي زماني و مکاني به دست آمده، تصريح کرد: «داده‌هاي(اطلاعات) به دست‌ آمده از وزارت بهداشت پس از پردازش، تلفيق و تحليل اطلاعات در محيط (GIS) منجر به دريافت نتايج فوق شده است.»دکتر دلاور تصريح کرد: «يکي از نتايج وجود ناامني غذايي تاثير سوءتغذيه بر قد کودکان است که يافته‌هاي آماري به دست آمده از مناطق روستايي کشور براساس توزيع مکاني، بيانگر آن است که بين کوتاه قدي کودکان باسواد مادران روستايي همبستگي وجود داشته و هر چه سواد مادران کمتر است، کوتاهي قد در ميان کودکان نيز بيشتر مشاهده مي‌شود.»

0 comments:

ارسال یک نظر