۱۵ آبان، ۱۳۸۸

شعارجديد در ايران: اوباما يا با اونا يا با ما

وال استريت جرنال زير عنوان "اوباما و دمکرات های تهران" می نويسد دهها هزار معترض ديروز با حضوری شجاعانه در خيابان های تهران برای تقبيح حکام مذهبی ، ضمن تحمل باتون های پليس و کپسول های گاز اشک آور خواستار تغييری در رژيم شدند. به رغم اقدام سرکوبگرانه متعصبين بسيجی، و کم توجهی غرب، انقلاب سبز به زندگی ادامه ميدهد.

وال استريت جرنال می نويسد پيام آنان در اين سالگرد گروگان گيری ديپلمات های آمريکائی در سفارت آمريکا تا حدودی زياد خطاب به آمريکا و پرزيدنت اوباما بود. اپوزيسيون، اين روز را که معمولا مخصوص تقبيح و محکوم کردن شيطان بزرگ بود به روز ابراز علاقه خود برای گسستن از گذشته و ساختن ايرانی آزاد مبدل ساخت. آنها پيش از آنکه اعتراض شان به گونه ای خشونت بار درهم شکسته شود، در حاشيه تظاهراتی دولتی، راه پيمائی کرده بودند.

وال استريت جرنال می نويسد پيشتر در سال جاری، قبل از تظاهرات عظيم عليه سرقت گستاخانه انتخابات رياست جمهوری توسط احمدی نژاد، يک شعارمعروف اپوزيسيون، با توجه به نام اوباما، اين بود که او با ماست. اما آرزوهای اپوزيسيون در مورد حمايت آمريکا، وبيشتر از هر چيز حمايتی معنوی، نقش بر آب شده است. به محض کم رنگ شدن اعتراض های تابستانی، ابراز حمايت آقای اوباما از آنان کند و توام با اکراه بود، حال آنکه به تماس با رژيم ايران در مذاکرات اتمی اشتياق به خرج داده است. دمکرات های ايران اکنون ناخشنودی خود را ابراز ميکنند. شعار جديدی که روی اينترنت رد و بدل ميشود و ديروز شنيده ميشد اين بود که:
اوباما، اوباما، يا با اونا يا با ما


0 comments:

ارسال یک نظر