۲۰ آبان، ۱۳۸۸

آلبوم شماره یک عکس های رضا شاه(کبیر)


رضا شاه که بود...؟ روزی که آمد و روزی که رفت روزی که آمد يک خرابه بود روزی که رفت يک کشور مدرن و آباد، وقتی آمد عشق به ميهن را آورد وقتی رفت يک مشت خاک با خود بيشتر نبرد. ودر بندر مامور گمرک را مجبور کرد جامه دانهای اورا بگردد تا خاطر جمع شوند چيزی از مال مردم ايران در آن نيست پسرش هم وقتی آمد هنگامه ای براه بود و جنگ دوم غوغا می کرد، در هنگامه ای که رفت فقط اشک بگونه داشت روحشان شاد و يادشان بخير

1 comments:

ناشناس در

بيايند سر از خاك بلند كنند ببينند كه از ايران عزيزشان به ايرانستان تبديل گشته است


روحشان شاد

ارسال یک نظر