۲۰ آبان، ۱۳۸۸

حمله بادامچيان به جنبش سبز

اسدالله بادامچيان» جنبش سبز را رو به زوال پيش بيني کرد
قائم مقام دبيرکل حزب موتلفه در پايان نشست دبيران اين حزب توضيحي درباره علت اين پيش بيني نداد و تنها گفت؛ هر کس کمترين اطلاعي از جنبش موسوم به سبز داشته باشد، مي داند ريزش نيرو در اين جماعت به حدي است که گويا تنها منافقين، سلطنت طلب ها و مارکسيست ها پاي کار ايستاده اند و عناصري که فريب انقلابيون پشيمان و فرسوده را خورده بودند، به سرعت حساب خود را از آنان جدا کرده اند.
به گزارش ايسنا وي افزود؛ «هر وقت مخالفان نظام به سوي خشونت و اغتشاش مي روند، در واقع حکم سقوط خود را امضا مي کنند و جنبش موسوم به سبز در حال حاضر به خشونت رو آورده است.»
نماينده تهران در مجلس در ادامه درباره سرنوشت کروبي، خاتمي و موسوي نيز گفت؛ اميدواريم آنها به عقلانيت سياسي عمل کنند زيرا اگر در عرصه سياست، عقلانيت را تعطيل کنند و به قمار سياسي روي بياورند، با واکنش سخت مردم روبه رو مي شوند.