۱۶ آبان، ۱۳۸۸

عکس لحظه ی محاکمه هویدا در دادگاه


img98.com Image Upload Center1 comments:

P V C prodution در

هیچ اعدامی را تلخ تر از اعدام مرحوم هویدا نمیدانم .روزی که نخست وزیر شد کبریت دانه ای یک ریال بود و 15 یال بعد هم یک ریال بود . تورم یعنی چه

ارسال یک نظر