۱۴ آبان، ۱۳۸۸

علی پرويز و سهيل محمدی، دو دانشجوی دانشگاه خواجه نصير به دليل اعتراض به صفارهرندی بازداشت شدند

علی پرويز و سهيل محمدی ۲ دانشجوی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی سه شنبه شب بازداشت شدند.
 به نقل ازخبرنامه اميرکبير ماموران وزارت اطلاعات با حمله به خانه های اين دانشجويان ضمن ضبط وسايل شخصی آنها اين ۲ دو دانشجو را منتقل کرده اند.
اعتراض دانشجويان دانشگاه خواجه نصير به صفارهرندی وزير پيشين ارشاد و از کودتاچيان دليل بازداشت اين دانشجويان ذکر شده است لازم به يادآوری است روز يکشنبه پس از حضور صفار هرندی در دانشگاه خواجه نصير دانشجويان اين دانشگاه به شدت به وی اعتراض کردند. دانشجويان با سر دادن شعارهای مختلف خواستار صفارهرندی شدند. دانشجويان اين دانشگاه به نشانه اعتراض به صفارهرندی کفش های خود را در دست گرفته و پشت به وی سرود ياردبستانی خواندند گرچه آن روز صفارهرندی به دليل اعتراض دانشجويان نتوانست سخنرانی خود را به پايان برساند اما خبرگزاری دروغ پرداز فارس و سايت رجا برای پوشش بر اين اعتراض، دانشجويان را تعدادی قليل گزارش کرده و نوشتند که صفارهرندی سخنرانی خود را به خوبی به پايان رسانده و برخوردی با دانشجويان نداشته است.

0 comments:

ارسال یک نظر