۲۴ آبان، ۱۳۸۸

تمامی اسيران دعای کميل ممنوع الملاقات شدند

امروز خانواده محمد کيانوش راد به زندان اوين و سالن ملاقات مراجعه کرده و به آنها گفته شد که ايشان ممنوع الملاقات هستند ، خانواده سعيدنورمحمدی ، اسماعيل صحابه ، محمدخوربک و محبوبه حقيقی و مهديه مينوی نيز با ممنوع الملاقات بودن فرزندانشان مواجه گشتند.
خانواده وی اظهار می دارند که ابتدا مسوول دفتر دادستان ، برای درخواست ملاقات ، آ نها را به معاون دادستان و معاون به قاضی پرونده ارجاع داده است ؛ در حالی که قاضی پرونده بارها ذکر کرده که درخواست ملاقات فقط از طريق دادستانی امکان پذير است و وی نمی تواند هيچ اقدامی در اين زمينه انجام دهد.
نزديک به يک ماه از بازداشت غير قانونی ايشان در دعای کميل می گذرد و دادستان و قاضی پرونده همچنان با ارجاع از مسئولی به مسئول ديگر از دادن پاسخ و جوابی قطعی و مشخص به خانواده ايشان سرباز می زنند.

0 comments:

ارسال یک نظر