۱۸ آبان، ۱۳۸۸

نامه هايي به مقصد خوابگاه ها

اعتماد :  شنيديم در يک ماه گذشته بسياري از دانشجويان ساکن در خوابگاه هاي دانشگاه تهران نامه هايي با مهر فوري و محرمانه از سوي شوراي انضباطي دانشجويان اين دانشگاه دريافت کرده اند که بر مبناي آن اجازه استفاده از خوابگاه را ندارند. در اين نامه ها آمده است؛ «به استناد تبصره 2 ماده 7 آيين نامه انضباطي دانشجويان و نظر به دريافت گزارش هاي موثق، تا زمان رسيدگي به تخلفات منتسب به جنابعالي در شوراي انضباطي دانشگاه، از تاريخ دريافت ابلاغ فوق تا اطلاع ثانوي از ورود به محيط خوابگاه محروم مي شويد.»

0 comments:

ارسال یک نظر