۰۱ آذر، ۱۳۸۸

حكم دادگاه بدوی محمد عطريانفر صادر شد

حسين عليزاده طباطبايي وكيل مدافع محمد عطريانفر با اشاره به اتمام رسيدگي دادگاه در مورد اتهامات موكل خود گفت: شعبه 15 دادگاه انقلاب در خصوص اتهامات موكلم حكم صادر كرده است.
وي افزود: طبق قانون 20 روز فرصت داريم كه نسبت به حكم صادره اعتراض و در خواست تجديد نظر خواهي ارائه بدهيم كه اين كار را هم خواهيم كرد.
وكيل مدافع عطريانفر با اشاره به تبديل قرار موكل خود نيز اظهار داشت: مقدمات تبديل قرار عطريانفر در حال انجام است ولي فعلا مشخص نيست كه چه نتيجه‌اي داشته باشد. اميدواريم كه دادگاه با اين درخواست موافقت كند.
گفتني است كه طبق قانون تا زمان قطعيت حكم صادره اعلام رسمي حكم غير قانوني است.

0 comments:

ارسال یک نظر