۲۹ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی>محمدعلی شاه قاجار پس از خلع شدن از سلطنت


img98.com Image Upload Centerimg98.com Image Upload Center