۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

تصویر / خلیج فارس در نقشه متعلق به عربستان سعودی در سال ۱۳۳۱ 


View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر